\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/8B4068BC80EC30DACF015808E00" />

午夜在线福利70福利

39家中国最美民宿,此生必住

\u003cp>\u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/DFA3A30C717B2773DFA74488A5A03CD301A4E001_w640_h449.jpg" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/8B4068BC80EC30DACF015808E003734A22184E19_w640_h43.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:6.71875%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/A0FA115B4FE8B9C25421E248FBBA70BD226DCE62_w640_h568.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:88.75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>浙江:13家\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/38BA03BADEFE84018C80EA87F00F783E21404A5C_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/6AA10EF1DD0C650761F08FF5770686D6E26EF6B5_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/47531139E7CCA732262E1A979CF3F4B9899420B3_w640_h254.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:39.6875%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/C0D02BBFC9E53BD6EF7FB9A8E6DCF67AD6213D99_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/344A1688F16CACE8D17E531A6D86F65087A5140E_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/17B10FD2F6B1677AB7794E485B8F87317BB6406B_w640_h318.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:49.6875%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/1FB1C2A722C0330105A82C2DC49C0A4A67EEB77F_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/D682CEC56EBC024A8AC2A7E2DA1B98BEA4B1BD4C_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/11307CAD29BF5688E112CEA01A793ADBF5D7E448_w640_h415.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:64.84375%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/1CEB0332DAC33C42624067034463ADBB0B10614C_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/73955893A1E78F2FC3FF4412F8AC488B280F91FD_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/AF1DD48F471FFF363D95B03458D4DEB0AA35C9DB_w640_h358.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:55.93749999999999%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/FF339256B8C092FF76890BF227A78DE070E16836_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/ECA73BA1B3ED76E6C8A009C152C150A2FCBAC08F_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/BC76C925601FBC54513AAB3D661B5C938217A9BF_w640_h321.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:50.15625%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/FB80507415E9B57E99A365768097E7733D3BB61A_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/70A6B5A57FF37DA9C78734B8F4AFBA6D19EB7A48_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/3BD1236F05064ACB6B8A7C4102F53414483506D1_w640_h316.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:49.375%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/EB0F1616FF881CE089208590763B504FCB293838_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/D335471C06A5D0FF8DEC6789C8E7B1401CB481C9_w640_h251.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:39.21875%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/3F76A37B856EE90C4CB84B06E302BFD0E9BC2CB3_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/2B139930B4CAD60236B53F4386C7C976BE5EAE69_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/C47CD98915CF4963B63F4AE6448D30CFDDCD4F03_w640_h249.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:38.90625%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/2267D83DBE8BF8BE75285640B99C0D7D603A7A96_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/920B17FFD925D3A107B6D7AAFDD0C743717EC579_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/ECBD2B1645CEC4CEBC6831D6B9D627337D86EAE8_w640_h314.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:49.0625%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/B6F28F889117E583843B2F6FA272351F8FA5944B_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/9BE13793F1481ACE54DE7551AAB01408073100FE_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/A52A71018CDE73E4ADC26875177CC58D84793553_w640_h299.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:46.71875%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/6CF388B9522C330E93C3FFDD90E99ACD17C7FDDE_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/A622207A81D455743C1367A2102EBBB56D4E8600_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/DE5B5E68FC5A290DC6A298A44017868AECCC986F_w640_h300.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:46.875%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/D9C077DF0A851D5A5B2F5BF37D8DC95939907AF3_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/83745C3535FE365A82CBF3CFCDF04C8AFD227F75_w640_h427.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:66.71875%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>12、橼弃:3间房,莫干山最像家的民宿\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>前线是麦田,左右是竹林,\u003c/p>\u003cp>客厅里有超过一百个城市的旅走祝贺品,\u003c/p>\u003cp>基本不迎接过路客,私密性极益。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:浙江省德清县莫干山\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/BE84BD4E40B29EA2CA6BE12457F6E557833267F7_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/EAEC3C112FB240103545AD247D6DC3F7EA4FB74F_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>13、逸酒店:122间房,西湖边的精品酒店\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>杭州市中央,开车往西湖只需10分钟,\u003c/p>\u003cp>以杭州的四季美景为设计灵感,\u003c/p>\u003cp>墙上能够望到西湖全景图,\u003c/p>\u003cp>在茶室能喝到用虎跑泉水泡的龙井茶。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:浙江省杭州市拱墅区\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>上海:3家\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/1D9CA59FF358214FD98E5B0F73186193A5D458B2_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/AE093799FE90E23E22BBB80038380650A2ED3860_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>14、水弃:19间房,上海最褴褛的精品酒店\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>南表滩一栋老上海殖民时期的老房子,\u003c/p>\u003cp>芜秽众年后被改造成水弃,\u003c/p>\u003cp>斑驳的样貌被特地保留下来,\u003c/p>\u003cp>与时兴的设计形成剧烈对比。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:上海市黄浦区南表滩\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/D228153D8B2474329345E540A17132FD7CF2B11E_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/2D9BB7FF69FBBD8DDAA81665A4CC9DB772C077E9_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>15、隐居荣华雅集公馆:15间房,老上海味道\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>建在法国梧桐和老洋房荟萃的上海幼马路,\u003c/p>\u003cp>曾是实业家荣毅仁的“竹苑”,\u003c/p>\u003cp>房间名字都与上海相关,上海腔调通盘。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:上海市徐汇区\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/8C419B2914E11B409E67BDFE7E422D0F0221B1BF_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/D160C8EDC340C24205AD898DC3CC21C98292ED07_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>16、客堂间:6间房,弄堂里的老上海\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>位于上海前法租界区,\u003c/p>\u003cp>三层洋房是法国人设计的老上海别墅,\u003c/p>\u003cp>木地板、中式家具、铸铁浴缸,\u003c/p>\u003cp>把人带回1930年代的老上海。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:上海市徐汇区\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>甘肃:1家\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/BAFA5DE0E18FF66FB92DD5E43C5B68219EF5B570_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/26F35997AC98171E4CF0036EA204A845B6FACC5B_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>17、诺尔丹营地:7个木屋,8个帐篷\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>建在海拔3100米的甘南草原上,一年只开5个月,\u003c/p>\u003cp>异国抽水马桶,保持最纯粹的生态循环,\u003c/p>\u003cp>靠垫和毛毯都用牦牛毛做成,\u003c/p>\u003cp>2015年被旅游杂志《Travel+Leisure》\u003c/p>\u003cp>评为“全球最美的43家酒店”之一。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:甘肃省甘南藏族自治州\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>云南:6家\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/54DCBEA3921403F384CA902EE5A69DAEB0A55E0C_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/B41A3759553782EA13F1C2CE6820B2B48AA1D5B3_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>18、天谷喜院:16个房间,住首来很安详的白族大院\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>被农田和民居围困的高墙大院,\u003c/p>\u003cp>这边是最传统的白族院落,\u003c/p>\u003cp>照壁、石雕和绘画都是古迹。\u003c/p>\u003cp>固然是老宅,住首来却很安详,\u003c/p>\u003cp>每个房间都有自力浴室和手工打造的紫铜脸盆。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:云南省大理市喜洲镇\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/374F596795F58806EBE2988AD39BA9194CA53857_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/2BEFBBEC2952102322B98632E08976AF3CF268A0_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>19、沙溪戏台会馆:一座古戏台,5间客房\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>大理乡下坦然的幼乡下,\u003c/p>\u003cp>一个美国人开的民宿,\u003c/p>\u003cp>周围是农田、寺庙和果园,\u003c/p>\u003cp>古戏台有230年众历史,\u003c/p>\u003cp>现在照样有古笑演出。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:云南省大理州剑川县沙溪镇\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/46E71860729BB0BFBA726AD7A31C046E8D539761_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/F379066B3AB56CB2639B642AA74A6B2FF273A385_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>20、阿若康巴庆云庄园:17间房,茶马古道上的民宿\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>位于丽江束河古镇的最高处,\u003c/p>\u003cp>曾是茶马古道的重镇,\u003c/p>\u003cp>纳西族民居风格的修建,\u003c/p>\u003cp>大堂、茶室和院子连成一条线,\u003c/p>\u003cp>线的终点是一座神山。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:云南省丽江市束河古镇\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/F755A385E7A0D097550E05EC536FECDD06CE7361_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/C7B6E70D86FBFB12732411F95B3EDB7848F1A443_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>21、暗藏:16间房,大理最炫的演出空间\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>古城幼院,一半是客房,一半是演出空间,\u003c/p>\u003cp>不按期举办各栽音笑会和画展,\u003c/p>\u003cp>能够望到全世界各地的漂泊艺人。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:云南省大理市大理古城\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/6658CE60D394711C6E03625D826B4F944040C075_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/C2644D2D4AA2A7DF82AB65C02960C6352E094366_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>22、大青树:7间房,五代中医世家开的民宿\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>藏在大理州山坳里,\u003c/p>\u003cp>有85岁老中医把脉问诊,\u003c/p>\u003cp>还能喝药茶、用中医泡脚,\u003c/p>\u003cp>吃到因“舌尖”而知名的诺邓火腿。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:云南省大理州云龙县诺邓镇诺邓村\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/C68187E05C6E98F94F045371B42A3912B6B6DB37_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/E2DF076E5E92C091E007400AFB23D783DD5EFD6A_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>23、己已巳:13间房,宾客与原住户杂居\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>一个70众年历史的白族四相符院,\u003c/p>\u003cp>宾客与原住户杂居,喝茶座谈,\u003c/p>\u003cp>村里土笑队会来这边拉二胡、三弦,\u003c/p>\u003cp>起劲了,就和宾客一首喝酒唱歌。\u003c/p>\u003cp>附近幼岛,有大理最益的咖啡馆。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:云南省大理市喜洲城\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>广西:1家\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/ABFD0F1F9A52C9D745E121902EC24EB7231289C6_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/FC9898FE4951B329BE75EF69471381699D970353_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>24、云庐:27个房间,长在桂林山水里的民宿\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>20元纸币背后的桂林山水就在边上,\u003c/p>\u003cp>出门300米是漓江,背后是喀斯特地貌,\u003c/p>\u003cp>是阳朔最美的民宿。\u003c/p>\u003cp>原汁原味桂北黄土屋民居,冬暖夏凉,\u003c/p>\u003cp>主人拿手烹饪,叫花鸡、啤酒鱼必点。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:广西省桂林市阳朔县兴坪镇\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>四川:4家\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/1034FF51010C26380052A8AB635882D0D9EAFC0A_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/296EF83C56AA0F46E1B4661EED9082DAF8F78730_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>25、隐庐:4栋别墅,20间房,大山里的悬空茶室\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>距离成都市区1幼时车程,\u003c/p>\u003cp>有17米长、6层楼高的悬空茶室,\u003c/p>\u003cp>能够吃麻辣火锅,练武术,\u003c/p>\u003cp>还有全世界最大的电影放映机博物馆。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:四川省什邡市湔氐镇\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/607D9F3595219582C0DC39D8FCD11A1C6F75C5D2_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/EDDEB571ED5860CF5B1724D9AF9E684F57110E5C_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>26、浮云牧场:18间房,6栋别墅,12个帐篷\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>距离成都3个众幼时的高山牧场,\u003c/p>\u003cp>PM2.5指数常年保持个位数,\u003c/p>\u003cp>云朵在脚下,太阳在头顶,雪山在迎面,\u003c/p>\u003cp>是成都人的躲霾、晒太阳圣地。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:四川省阿坝州理县\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/EEB6E533567C53583DEF70FBFF489E29D7BD4741_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/C89D979CBB2E343D8535CD2B72B7CBDEC0E14FD9_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>27、崇德里驻下:18间房,成都老城幼径里的民宿\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>藏在成都老城区一条几百米的幼径里,\u003c/p>\u003cp>每间客房都有重大的洗手间,\u003c/p>\u003cp>窗表能够望见老城区最典型的市井生活。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:四川省成都市锦江区\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/966ECC32D87BBA656CABC10B166241231854804D_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/77EDA25C687A3574FE9239FF4D716A66EF3A9132_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>28、朴院:74间房,成都最有禅意的精品酒店\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>位于成都的市中央,\u003c/p>\u003cp>左右就是武侯祠,\u003c/p>\u003cp>纯中式的设计,\u003c/p>\u003cp>房间里还有方便宾客盘膝打坐的禅凳。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:四川省成都市武侯区\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>厦门:2家\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/61759581B9CA51E4E8BFE45EEC6F666338DFEF45_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/B849F2DAA731BE90033A7A56529F7D8797BA51BB_w640_h407.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:63.59375000000001%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>29、那厢:12间房,集装箱改造的民宿\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>前线是一片海,对岸就是台湾,\u003c/p>\u003cp>9个客房在暗色的集装箱内,\u003c/p>\u003cp>房间内竟有大石头,\u003c/p>\u003cp>能够是中国海边最妖的民宿。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:福建省厦门市思明区\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/FE0A0263E897FA0E683AA6C87891F0677AD64CCE_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/F6F29482F80B6DAF64F06FD556675177F770F813_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>30、红堂:12间房,鼓浪屿最接地气的民宿\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>鼓浪屿第四代岛民所开,\u003c/p>\u003cp>由1830年代的教会修建改建,\u003c/p>\u003cp>3棵两三百年的古榕树,\u003c/p>\u003cp>珍惜民宿免受超强台风的侵占,\u003c/p>\u003cp>还能吃到鼓浪屿最益吃的卤肉饭。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:福建省厦门市鼓浪屿\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>安徽:2家\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/2E04C450D3295BFAE8CB2ECC15D57CECD895A240_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/20FA9161F710B5852B47FB3834070A8A6BC7F5B2_w640_h400.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:62.5%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>31、猪栏三吧乡下客栈:20间房,猪圈和狗窝\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>安徽乡下田间,\u003c/p>\u003cp>猪圈、狗窝、牛棚改造的民宿,\u003c/p>\u003cp>还有一家包子铺改建的\u003c/p>\u003cp>非主流乡下范儿酒吧。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:安徽省黄山市黟县碧山村\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/5DE025D5670C162D23F2DA83268EA4BF7A7813A1_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/1926FC365D31CA42079F282650887045027F2288_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>32、澍德堂:16间客房,荷花池畔的民宿\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>7栋老宅在1800年历史的徽派古乡下里,\u003c/p>\u003cp>前线是一片荷塘,一切房间都面湖,\u003c/p>\u003cp>夏季能够望到满满一池荷花。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:安徽省黄山市徽州区呈坎\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>台湾:6家\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/204EE34FC7218FAB53DA920D5058CC33B77331D1_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/6E0EF2BE9BFA994C2110F5F7B985536818275007_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>33、天空的院子:6间房,百年三相符院古厝\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>台湾中部的深山里,\u003c/p>\u003cp>由100众年历史的三相符院废墟改建,\u003c/p>\u003cp>前线是一片山谷,冬季还有云海。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:台湾南投县竹山镇\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/5A5A4A17D2558A0645E00ED475A8CDED502816D9_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/61BB6CC47E9D0C89E87BE6086C5094FAB984B058_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>34、逢春园:9间房,最正当带父母一首住\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>位于宜兰乡下的半山腰上,\u003c/p>\u003cp>是一个全封闭式的庄园,\u003c/p>\u003cp>园林占有了很大面积,\u003c/p>\u003cp>15000平米的空间只能住24人。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:台湾宜兰县大乡里\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/FCD3870868BE703FF270045B9EDF058668E6B804_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>35、雪云城堡&何留:9间房,满满少女心的民宿\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>位于台湾花莲乡下,\u003c/p>\u003cp>有欧式城堡和日式幼馆两栋房子,\u003c/p>\u003cp>还有主人本身生活的童话屋。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:台湾花莲县凤林镇\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/53112B6FECB5EF67CB3A8811E3A8886BCFB246C6_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>36、绢丝谷:6间房,泡温泉、吃巧克力\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>台北阳明山上,被树木和溪流围困,\u003c/p>\u003cp>每个房间都有汤池,能够泡温泉,\u003c/p>\u003cp>主人对吃超级讲究,简直是在用生命做菜,\u003c/p>\u003cp>必点松露和抹茶巧克力。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:台湾台北市士林区\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/9A7DFC0D0F21436C985DBFE171BAFF170A3AFABF_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>37、以相符金寨:11间房,原首森林里的民宿\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>建在4万平米原首森林的山头上,\u003c/p>\u003cp>一家七口人个个都是帮主,\u003c/p>\u003cp>这边能够骑马、射箭、坐幼飞机,\u003c/p>\u003cp>喝到主人用自家咖啡豆冲泡的咖啡。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:台湾花莲县寿丰乡\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/17C9DA8D287B0EF048F716192B3BD2283EDE4AA7_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>38、见晴山庄:4栋楼,36间房,高山牧场上的欧风民宿\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>台湾正中央,海拔1700米,\u003c/p>\u003cp>前线就是中央山脉,能够望到台湾最高的山,\u003c/p>\u003cp>左右还有台湾最有名的高山牧场,\u003c/p>\u003cp>能够在露台上坐一镇日,望云,发呆。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>地址:台湾南投县仁喜欢乡\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>江西:1家\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_32/23F63D8F5AFF957D89DAEBA771B9252B67E70AAF_w640_h480.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>39、九思堂:7间房,望油菜花、住古宅\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>婺源第一栋古宅民宿,\u003c/p>\u003cp>保留了徽派修建的老式格局,\u003c/p>\u003cp>还能够体验制作毛笔和砚台。\u003c/p>

posted @ 20-10-18 04:33 作者:admin 点击量:

Powered by 午夜在线福利70福利 @2018 RSS地图 html地图

Copyright 站群系统 © 2013-2018 无码中文字幕加勒比高清 版权所有